Bemutatkozás

intézményünkről

A Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár Észak-Békés egyik jelentős helyi és térségi feladatokat ellátó közművelődési intézménye. Többször nevet váltott, átalakult, változtak működésének feltételei, de mindvégig az maradt, amiért létrehozták: a helyi közművelődés legfőbb színtere, a vésztőiek, a vésztői közösségek találkozóhelye.

   A művelődési központ impozáns épülete több mint három évtizede épült, és a városházával valamint a református templommal együtt azóta is meghatározza a városképet. A nyolcvanas évek második felében az akkori városvezetés kezdeményezésére a lakosság összefogott, tégla-jegyeket vásároltak, hogy felépülhessen új művelődési otthonuk, és ez a tény mindmáig befo-lyásolja a település lakóinak viszonyát az intézményhez. Sajátjuknak tekintik, figyelemmel kísérik a benne folyó munkát, a programokat, a változásokat, fejlesztéseket, és véleménynyil-vánítással, együttműködéssel, önkéntességgel segítik a kitűzött céljaink elérését. 

  A művelődési központ közvetlen szomszédságában található a városi könyvtár épülete, melynek tervezett átalakítása, felújítása után a későbbiekben a népfőiskolai programoknak, képzéseknek is helyt fog adni, így a város központjában létrejöhet egy korszerű térségi felada-tokat is ellátó tudásközpont, komplex kulturális infrastruktúrával és technikai háttérrel. 

   Az intézményünk tevékenységének négy fő pillére: a közösségi művelődési támogatása, ren-dezvényszervezés, könyvtári szolgáltatások és a népfőiskolai tevékenység. A legfontosabb szakmai feladataink: a település hagyományainak ápolása, a hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi és térségbeli civil szervezetek, egyesületek támogatása, az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése, felnőttképzési programok szervezése, az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek megte-remtése, nemzetközi kulturális és közművelődési kapcsolatok ápolása. Az elmúlt években tu-datosan törekedtünk arra, hogy kulturális és képzési programjainkkal csökkentsük a térségünk hátrányos helyzetéből adódó társadalmi egyenlőtlenséget. Több olyan európai uniós projek-tünk volt, melyek megteremtették a feltételeket, hogy lehetőséget biztosítsunk a helyi közös-ségek fejlődésének, a fiatalabb korosztályok megismerhessék saját hagyományaikat, önmaguk képességeit, kitekinthessenek az európai kultúrára. Részt vettünk a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel közösen olyan nemzetközi oktatási és kulturális programokban, melyek a nem-zetek közötti együttműködést erősítették.  

   Az intézmény szakmai tevékenységének elismeréseként 2016-ban és 2019-ben is megkapta a Minősített Közművelődési Intézmény Címet.

 

Csősz Ferenc
igazgató

Megszakítás