Városi Könyvtár

Bemutatkozás

  A könyvtár 1973 óta, a Petőfi Emlékprogramnak köszönhetően működhet a mai helyén, a Kossuth Lajos utca 49-51. szám alatt, az épület első emeletén. A vésztői Városi Könyvtár tevékenységei és szolgáltatásai nagyon sokrétűek. A legtöbb módon igyekszik segíteni a lakosságot, az olvasókat, könyvtárlátogatókat. A technika fejlődése és a bővülő internetes lehetőségek ellenére a könyvtár alapfeladatai (fő feladatai) közé tartozik a beiratkozás, könyv kölcsönzés, olvasást népszerűsítő programok és előadások szervezése. A könyvtárlátogatók a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe: könyvtár megtekintése, tájékoztatás a könyvtárról, az állományról, a szolgáltatásokról és a könyvtári rendszerről, nyomtatott dokumentumok helyben használata. A könyvtári tagsággal rendelkezők a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe ingyenesen: kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés, felnőtt-és gyermekkönyvtári részleg használata, irodalomkutatás, témafigyelés, adatkeresés. Ezek mellett több, térítéses szolgáltatás is igénybe vehető a lakosság számára: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, szövegszerkesztés, internethasználat, laminálás.

Emellett a könyvtár kiemelten foglalkozik a helytörténeti anyagok gyűjtésével is. Néhány helytörténeti kiadvány meg is vásárolható a könyvtárban. Igyekszünk begyűjteni minden olyan dokumentumot, amely valamilyen szinten említi Vésztőt, olyan személy írta, vagy olyan személyről szól, aki Vésztőhöz kapcsolható. Ilyenek például: Sinka Istvánnal, Lakatos Menyhérttel kapcsolatos dokumentumaink, a Vésztő Története- és a Vésztő Képekben című kiadványok is. A könyvtár nyitva tartása: Hétfőtől – Péntekig: 8:00-tól 12:00-ig és 13:00-tól 17:00-ig.

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

 

 

A vésztői Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja. A használók lehetnek: könyvtári tagok és könyvtárlátogatók.

A könyvtárlátogatók a következő alapszolgáltatásokat vehetik igénybe térítésmentesen:

 • a könyvtár megtekintése,
 • tájékoztatás a könyvtárról, a gyűjteményről, a szolgáltatásokról és a    

          könyvtári rendszerről,

 • nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság),
 • állományfeltáró eszközök használata (katalógus: betűrendes kereszt- és szak)

A könyvtári tagság beiratkozáshoz kötött.

Könyvtári tagsággal igénybe vehető ingyenes szolgáltatások:

 • kölcsönzés,
 • könyvtárközi kölcsönzés,
 • hosszabbítás, tájékoztatás,
 • adatbázisok használata,
 • felnőtt- és gyermekkönyvtári részleg használata (olvasóterem tanulási lehetőség, beszélgetések, könyvtárismertetők, bevezetés a könyvtár használatába, közös videózások, zenehallgatás)
 • irodalomkutatás,
 • témafigyelés,
 • adatkeresés.
   

Térítéses szolgáltatások:

 • fénymásolás,
 • nyomtatás,
 • szkennelés,
 • szövegszerkesztés,
 • kiadványszerkesztés,
 • Internet-használat
 • laminálás

 

BEIRATKOZÁS

Olvasójegyet felnőttek személyi igazolvánnyal, diákok diákigazolvánnyal, 16 éven aluliak ellenőrző vagy fényképes igazolvánnyal válthatnak.  Beiratkozáskor minden könyvtárhasználónak a következõ személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. A foglalkozás és munkahely adatainak megadása statisztikai jellegű, nem kötelező. A beiratkozási, regisztrálási adatokat a könyvtár beíratkozási naplóban rögzíti. A beiratkozó kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek, a dokumentumkezelés szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére és elfogadja a kölcsönzési nyilvántartás vezetésének módját.

A könyvtár beiratkozási díjat szed, amelynek mértékéről a díjtáblázat tájékoztat. Csak érvényes olvasójegy tulajdonosa kölcsönözhet. A beiratkozás egy évre szól, megújítása a saját okmányainak bemutatásával és a tagdíj befizetésével történik.

KÖLCSÖNZÉS

A könyvtár dokumentum-állománya – a csak helyben használható rész kivételével – kölcsönözhető. Könyvből legfeljebb 3 db, újságból (folyóiratból) 5 db, hangzó dokumentum 3 db.

A kölcsönzési határidő könyveknél 3 hét, az újság 2 hét, a hangzó dokumentumokra 3 hét. A könyvek kölcsönzési határidejét – ha közben más nem jegyezte elő – legfeljebb 1 alkalommal lehet meghosszabbítani személyesen vagy telefonon (66 477-016). Az újságok kölcsönzési határideje nem hosszabbítható. A hangzó dokumentumok kölcsönzési idejét 1 hétre hosszabbítható meg.

A könyvtári tag köteles az általa kikölcsönzött dokumentumot a megadott határidőre visszahozni.

 

ELŐJEGYZÉS

A kölcsönzésben levő keresett dokumentumok előjegyezhetők. A dokumentum beérkezéséről a könyvtár – telefonon vagy nyílt postai levelezőlapon – értesíti a könyvtári tagot.

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

Könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk könyvtári tagjaink számára azokat a dokumentumokat, amelyek nem találhatóak meg a könyvtár saját állományában. 

SZÁMÍTÓGÉPHASZNÁLAT

A számítógép-, multimédia-, CD ROM használat, és internetezés szabályairól a Számítógép használati Szabályzat rendelkezik.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK KÖTELEZETTSÉGEI

A vésztői Városi Könyvtárba beszerzett dokumentumok Vésztő vagyonát képezik, ennek megfelelően a közös vagyon használatáért minden könyvtárhasználó felelősséggel tartozik.

 

Kártérítési kötelezettség:

 • ­ A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles

            mindenki rendeltetés szerint használni, az okozott kárt megtéríteni.

 • ­ A könyvtár sérelmére elkövetett magatartás a látogatás és a könyvtári tagság

            felfüggesztésével jár. A sértő magatartással szemben intézkedő könyvtáros

           hivatalos személynek minősül.

 • ­Ha a kölcsönző a dokumentumot elveszítette vagy megrongálta, köteles

            ugyanazon mű ugyanazon kiadásának egy kifogástalan példányát a    

           könyvtárnak beszolgáltatni. Ha a dokumentum beszerezhetetlen, a könyvtárat

           kártérítés illeti meg, amely az elveszett dokumentum aktuális beszerzési, vagy

           piaci árának 130 %-a. Az elveszett könyv értékét a könyvtáros állapítja meg a

           bolti, vagy antikváriumi ár alapján.

 • ­ A könyvtári tartozását nem rendező kölcsönző tagságát felfüggesztjük, és

            bírósági eljárást kezdeményezünk ellene.

  

Késedelmi kötbér (késedelmi díj):

 • ­ A kölcsönzés (haszonkölcsönzés) a könyvtári dokumentum határozott ideig

            történő ingyenes használatba adását jelenti, visszaadási kötelezettséggel (jogi

           értelmezés).

 • ­A kölcsönzési határidő után visszahozott dokumentumokért csak a felszólítás

            kiküldése után számítunk fel késedelmi díjat (naponként 10.-Ft, független a

           kölcsönzött dokumentumok számától  

 • ­ A késedelmi kötbér (késedelmi díj) mértékét évente állapítjuk meg.
 • ­Értesítést küldünk a könyvtári tagnak, ha a könyvek (újságok, újságok)

            kölcsönzési határideje lejárt. A figyelmeztetés postaköltségét a kölcsönzési

           határidőt be nem tartó könyvtári tag téríti meg a könyvtárnak.

RUHATÁR

A könyvtárban ruhatár nem lévén, a táskákat és kabátokat kötelező az előtérben fogasokon tárolni. Az értékek külön kérésre biztonságba helyezhetők a könyvtárosoknál. A táskákban és kabátokban hagyott értékekért felelősséget nem vállal a könyvtár.

A könyvtári szabályok megsértőitől a kölcsönzési, illetve a helyben használati jogot megvonhatja a könyvtár igazgatója.

  

TÉRÍTÉSI DIJAS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAI:

 • beiratkozás:    aktív keresők:                                                 700.-Ft

nyugdíjasok,  16 éven felüli diákok, egyetemi és főisk.

halg., munkanélküliek, szociális ellátásban részesülők         350.-Ft

70 éven felüliek, 16 év alattiak, pedagógusok                      ingyenes

 

 • fénymásolás:                                                                                                         20.-Ft/old.
 • szövegszerkesztés, táblázatkezelés (könyvtárosok által elvégzett):            180.-Ft/old.
 • nyomtatás:                                                                                                            25.-Ft/old.
 • Internet-használat tagsági kedvezménnyel                                                     120.-Ft/óra
 • Internet-használat kedvezmény nélkül                                                            200.-Ft/óra
 • laminálás                                                                                                               200.-Ft/old.
 • szkennelés                                                                                                            100.-Ft/old.
 • spirálozás                                                                                                              300.-Ft/60 oldalig

 

 Vésztő, 2022. május 30.

 

Megszakítás