Gönczy Béla munkássága

Csősz Ferenc

Gönczy Béla  1886-ban  Tyukodon született és 1960. november 16-án Vésztőn hunyt el.

Gönczy Béla lelkészcsaládból származott. Apai ágon Ady Endrével, anyai ágon Baltazár Dezsővel, a tiszántúli egyházkerület püspökével állt rokoni kapcsolatban. Elemi iskoláit Tyukodon, középiskoláit Szatmáron, a teológiát Debrecenben végezte. Negyedéves teológusként került először segédlelkésznek Vésztőre, 1907–1910 között töltötte be ezt a tisztséget.

Vésztői lelkésznek 1911. február 7-én hívta meg az egyházközség. Az állást 1911. február 23-án foglalta el. Beiktatásán részt vett Baltazár Dezső püspök is. A vésztői szolgálatot 1954. február 7-ig látta el, akkor vonult nyugdíjba. Nyugdíjas lelkészként is a parókián lakott 1960. november 16-án bekövetkezett haláláig.

Gönczy Béla a vésztői gyülekezetnek az egyik legismertebb lelkipásztora volt, nagy műveltségű tudós teológus, dinamikus igehirdető, egyházkormányzó és felelős közéleti ember. Közreműködésével jelentette meg 1933-ban a szeghalmi Református Péter András Gimnázium a Vésztőn költővé vált Sinka István első verseskötetét Himnuszok Kelet kapujában címmel.

Nemcsak egyháza, hanem szolgálati helye, Vésztő életében is fontos, közéleti, politikai és művelődéspolitikai szerepet játszott. Szerkesztette és maga adta ki a Vésztő című idő- szaki kiadványt és 1922–29 között az évenként megjelenő Kalendáriumot. Ezekben folytatásokban közölte az 1800-as évek közepéig Vésztő történetét. Ugyanígy dolgozta fel a vésztői egyházközség történetét is. 1934–39 között szintén maga adta ki a Református Közélet című kiadványt. E folyóirat – ahogyan az alcím is jelölte: „A gyakorlati egyházi élet folyóirata”– negyedévente jelent meg, s abban, korának nagynevű tudósai is publikáltak.

Gönczy Béla fontos és következetes harcosa volt az ifjúság nevelésének. Arra törekedett, hogy minél több gyermek részesüljön református szellemű oktatásban, nevelésben. Lelkipásztorsága alatt épült az „összenyitós” iskola, a Wesselényi utcai leányiskola és nevelői lakás, Komlódi-falván két új iskola és egy-egy nevelői lakás. Fontosnak tartotta a fiatal korosztály megszólítását, így munkássága alatt alakult meg a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE), amely több éven át aktívan és tevékenyen működött. A KIE-tagok hasznos foglalatossággal tölthették szabadidejüket, műkedvelő előadásokat tartottak. Pártfogolta és anyagilag is támogatta a nehéz sorsú, tehetséges fiatalok tanulmányait.

Next Post

Kis Bálint munkássága

Kis Bálint 1772-ben Vésztőn született és 1853. március 25-én Szentesen hunyt el, református lelkész, történész, pedagógus, a Magyar Tudós Társaság levelező tagja. Sokoldalú szakírói munkásságából különösen a magyar őstörténetre vonatkozó kutatásai és néprajzi jelentőségű feljegyzései emelkednek ki. Kiss Bálint (1802–1868) festőművész apja.
Skip to content